Pod “kreativnom” obradom fotografije podrazumeva se obrada koja početnu fotografiju uzima samo kao osnovu za dalju interpretaciju, bez namere da ona predstavlja referencu ka stvarnom događaju. Često se takve fotografije nazivaju “umetničkim”, ali bi to bilo pogrešno jer umetnost nije samo nešto što je promenjena realnost. Za diskusiju o teoriji obrade fotografije, možete pročitati istoimeni...